Strona główna

 

REGULAMIN  RAJDU  ROWEROWEGO

 

I. Postanowienia ogólne:

 

Zamiarem Organizatorów XI Krajoznawczego Rajdu Rowerowego „SZLAKAMI LEŚNEGO SKARBCA” jest propagowanie piękna walorów przyrodniczych Ziemi Janowskiej. Zamierzamy to uczynić poprzez cykliczność (tej otwartej dla każdego miłośnika natury) imprezy, docierając w kolejnych odsłonach do najpiękniejszych i niekoniecznie znanych jej zakątków.

Proponujemy najwspanialszą formę przemieszczania się w terenie, jaką bez wątpienia jest turystyka rowerowa. Piękno bezpośredniego obcowania z naturą połączymy z aktywnym wypoczynkiem, spotkaniem w gronie przyjaciół, relaksem i zabawą. Od siebie oddając Matce Naturze należny jej szacunek i umiłowanie.

II. Nazwa rajdu:

XI KRAJOZNAWCZY RAJD ROWEROWY „SZLAKAMI LEŚNEGO SKARBCA” – jest nawiązaniem do marki produktu turystycznego Gminy Janów Lubelski.

III. Cele rajdu:

1. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Janowskiej.
2. Nabycie umiejętności obcowania ze środowiskiem przyrodniczym.
3. Propagowanie aktywnej formy wypoczynku i zdrowego trybu życia.
4. Promowanie szeroko rozumianej integracji społeczności lokalnej.
5. Promowanie wspólnego uczestnictwa w gronie – rodziny, znajomych, przyjaciół.


IV. Organizatorzy rajdu:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.
2. Nadleśnictwo Janów Lubelski.
3. Gmina Janów Lubelski.


V. Termin, miejsce, trasa i program rajdu:

 Rajd rowerowy organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim w partnerstwie
z Nadleśnictwem Janów Lubelski
poprowadzi dwoma wariantami trasy.

Pierwszy wariant to trasa turystyczna, która jak co roku pojedzie w tempie rekreacyjnym i będzie liczyła ok. 57 km. Drugi wariant to trasa ekstremalna, dla miłośników mocnych wrażeń na dwóch kółkach, która będzie liczyła ok. 100 km.

Obie grupy spotkają się na trasie rajdu, na wspólnych piknikach.

 


UWAGA:
Godzina 10.00 jest godziną
wyjazdu na trasę, prosimy o przybycie co najmniej na 30 minut przed  godziną 10.00.


VI. Warunki uczestnictwa w rajdzie:

W rajdzie rowerowym organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim w partnerstwie z Nadleśnictwem Janów Lubelski mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu rajdu potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia oraz kondycja fizyczna pozwala na samodzielny udział w nim.
3. Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Natomiast osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia
mogą brać udział w rajdzie za pisemną zgodą rodzica, bądź opiekuna prawnego.
4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
5. Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi.
7. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.).
8. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
9. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
10. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
11. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
12. Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
13. W kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami.
14. Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, DZIECI I OSOBY STARSZE BEZWZGLĘDNIE KASK OCHRONNY NA GŁOWIE, pozostali uczestnicy kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną żywność oraz niewielką ilość pieniędzy.
15. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego.
16. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających. Osoby łamiące ten zakaz czynią to na własną odpowiedzialność i musza liczyć się z tym, że mogą zostać wykluczone przez Organizatorów z imprezy, w trybie natychmiastowym.
17. Ryzyko uczestnictwa w rajdzie ponosi uczestnik.
18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
19. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego kolumnę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.
20. Uczestnicy rezygnujący z udziału w rajdzie w trakcie trwania rajdu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora rajdu, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z rajdu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany uczestnik.
21. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
22. Uczestnicy rajdu są objęci ubezpieczeniem NW.
23. Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa. Zgłoszenia należy składać w terminie do 10.05.2019 r. do godz. 14.00 pod adresem e-mail: biuro@mosirjanow.pl ; faxem
na numer 15 87 25 105 wew. 27; telefonicznie na numer 15 87 25 105; osobiście w siedzibie MOSiR – Kryta Pływalnia „Otylia”, ul. Ks. Skorupki 9 – sekretariat, kasa ; lub na 30 minut przed startem, na miejscu rozpoczęcia rajdu.
23.
Rajd przewidziany jest na 200 osób.

VII. Sposób prowadzenia rajdu:

1. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz zapoznać się  regulaminem rajdu.
2. Nieletni do lat 13 powinien posiadać przy sobie kartę rowerową.
3. Rajd przebiegał będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników, uwzględniając udział dzieci i osób starszych.
4. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.
5. Organizator zapewnia pomoc medyczną i techniczną n
a trasie rajdu.

VIII. Nagrody i ich przyznawanie:

1. Organizator przewiduje wyróżnienia i nagrody dla uczestników rajdu.
2. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane za udział w konkursach i zabawach zręcznościowych.
3. Organizator może przyznać również nagrody w kategoriach nie ujętych w regulaminie rajdu.
4. Każdy uczestnik rajdu otrzyma pamiątkową koszulkę i znaczek.


IX. Postanowienia końcowe:

1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz. 1000). Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez organizatorów
XI Krajoznawczego Rajdu Rowerowego „SZLAKAMI LEŚNEGO SKARBCA” w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć, materiałów filmowych i dźwiękowych z zawodów w prasie, radiu, telewizji, na stronach internetowych oraz do ich przetwarzania i umieszczania na nośnikach danych i nośnikach pamięci.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim