Strona główna

 

REGULAMIN IMPREZY
XII JANOWSKI TURNIEJ W BOWLINGU
POD PATRONATEM DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM

I. Regulamin Imprezy.
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w XII Janowskim Turnieju w Bowlingu.

II. Cele Imprezy.
Celem Imprezy jest:
- Popularyzacja gry w kręgle jako atrakcyjnej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
- Zabezpieczenie spędzenia czasu wolnego oraz aktywnych form wypoczynku.
- Promocja miasta Janowa Lubelskiego.
- Promocja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Krytej Pływalni "Otylia" w Janowie Lubelskim.

III. Organizator.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim

IV. Uczestnictwo
1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia kobiety i mężczyźni. (urodzeni w roku 2001 i starsi).
2. Nie ma podziału zawodników na kategorie ze względu na płeć.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w zawodach oraz wpłacenie 50,00 zł – opłata startowa.

V. Miejsce, terminy i czas rozgrywania zawodów.
Miejsce:
Kryta Pływania „Otylia” w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9.


>>> BARDZO WAŻNE <<<Terminy i czas:
 

1.

19 października 2019 (sobota) do godziny 830 

Należy złożyć deklarację uczestnictwa w „XII Janowskim Turnieju
w Bowlingu” i dokonać opłaty startowej
w wysokości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych),
w kasie Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim,
ul. Ks. Skorupki 9.

2.

19 października 2019 (sobota) godzina 830

Losowanie i ustalenie gier oraz terminów dla poszczególnych grup – brak zainteresowanej osoby na losowaniu powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju i przepadek opłaty startowej.

3.

19 października 2019 (sobota) godzina 900

Otwarcie zawodów

4.

19 października 2019 (sobota) od godziny 915

Eliminacje (rywalizacja w poszczególnych grupach).
Finały

VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:
- osobiście w kasie biletowej (codziennie w godz. 6.30 – 21.30) Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim,
   ul. Ks. Skorupki 9, do 19 października 2019r. do godz. 8.30 (proszę pamiętać o odbiorze pokwitowania za opłatę startową),
- mailem na adres biuro@mosirjanow.pl  do 18 października 2019r. do godz. 14.30

UWAGA !!!! KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW musi wypełnić przygotowany przez ORGANIZATORA zawodów formularz:
Oświadczenie uczestnika o zdolności do udziału w turnieju. Formularze będą przygotowane przez Organizatora do pobrania kasie biletowej Krytej Pływalni „Otylia”.

VII. Przepisy i zasady gry w bowling.
P r z e p i s y:
XII Janowski Turniej w Bowlingu będzie rozgrywany zgodnie z niniejszym regulaminem i ogólnymi zasadami i przepisami gry w kręgle.
Ustalenia organizacyjno-porządkowe:
1. Wszyscy uczestnicy Turnieju, będą podzieleni na grupy – ilość grup jest uzależniona od ilości zgłoszeń.
2. W poszczególnych grupach zawodnicy rozegrają gry każdy z każdym.
3. Każda gra składa się z 4 rund, w każdej rundzie zawodnik jest upoważniony do oddania 2 rzutów.
4. Przed każdą grą zawodnik ma prawo do wykonania dwóch rzutów próbnych.
5. O kolejności miejsc w grupie decyduje:
a) liczba wygranych gier – za wygraną grę zawodnik otrzymuje 3 duże pkt.,
b) liczba małych punktów – suma strąconych kul w poszczególnych rundach + premie.
6. Do półfinału lub finału, awansują zawodnicy którzy zajęli pierwsze miejsca w grupie. (Półfinały zostaną rozegrane, jeżeli będzie więcej niż 5 grup).
7. Szczegółowe zasady gier i ich kolejność zostaną ustalone w dniu 19-10-2019 roku o godz. 8.30 podczas losowania.
8. Organizatorzy dopuszczają przynoszenie i rozgrywanie spotkań własnymi kulami – bilami.


NA KRĘGELNI OBOWIĄZUJE MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE.

VIII. Program zawodów.
1. 18 października 2019 do godziny 14.30 mija termin zgłoszeń uczestników Turnieju drogą mailową.
2. 19 października 2019 do godziny 8.30 mija ostateczny termin zgłoszeń uczestników Turnieju.
3. 19 października 2019 godzina 8.30 losowania i ustalenie kolejności gier wg zasady – I gr., rozgrywa mecze jako pierwsza itd.
4. 19 października 2019 godzina 9.00 rozpoczęcie zawodów.
5. 19 października 2019 godzina 9.15 początek pierwszego spotkania w grupie A i B. 

IX. Ubiór zawodników, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki.
1. Wszystkich uczestników obowiązuje MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE oraz luźny strój zapewniający swobodę ruchów.
2. Po każdej grze, będzie sporządzony protokół, na podstawie którego będą ustalane wyniki w poszczególnych grupach.
3. Protokoły ze spotkań będą udostępniane do wglądu i wywieszane na tablicy wyników.

X. Nagrody.
1. Przewiduje się następujący podział nagród:
a) z ogólnego wpisowego przeznacza się 60% na pulę nagród, która będzie podzielona wg zasady:
    I – miejsce 51%
    II – miejsce 30%
    III – miejsce 19%
b) 40% z wpisowego przeznacza się na organizację Turnieju,
c) dla najlepszego zawodnika Turnieju puchar przechodni, ufundowany przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Janowa Lubelskiego.
d) nagrody rzeczowe lub finansowe przekazane od potencjalnych sponsorów będą dzielone wg odrębnych zasad, z którymi uczestnicy Turnieju zostaną zapoznani w dniu 19 października podczas losowania,
2. Dla wszystkich pamiątkowe dyplomy za udział.
3. Podatek od nagród pieniężnych:
a) od nagród pieniężnych będzie pobierany 10 % podatek, zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

XI. Postanowienia końcowe
1.Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju w kwestiach sportowych oraz do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i ducha organizacji Zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie odpowiada finansowo, ani materialnie za żadne rzeczy, ani przedmioty uczestników imprezy, które zostały wniesione na miejsce odbywającej się imprezy.
4. Wszelkie informacje udzielane są pod numerami tel. 015 / 87 25 105 wew. 24 – kasy biletowe lub 504 250 556 i 509 895 229.

 


Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim